ข่าวล่าสุด

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับมูลนิธิรักษ์โยธิน

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” หลักการและเหตุผล “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550-2551  โดยแกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 37 (1618) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ และ นายสมคิด เครือองอาจนุกูล ได้มีดำริร่วมกันในการที่จะจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้บุคคล ชุมชน หรือสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยังประโยชน์ต่อประชาคมโยธินบูรณะ จึงเริ่มต้นค้นหาข้อมูลเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของมูลนิธิการกุศลอื่นๆ จนกระทั่งในที่สุดได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิในนามของ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งการดำเนินการของมูลนิธิรักษ์โยธินที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้สนับสนุนตลอดมา นับเป็นเวลา 6 ปีเต็ม ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ความเป็นมา

ความเป็นมาของมูลนิธิ มูลนิธิรักษ์โยธิน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และจดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ริเริ่มการจัดตั้งโดย แกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 37 (1618) โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่างและเครือข่ายธุรกิจให้การสนับสนุน

เกร็ดความรู้