รายนามกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์โยธิน

1. รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

3. นายสมคิด เครือองอาจนุกูล รองประธานกรรมการและเลขาธิการ

4. นายประเสริฐ ตันติวัชรประกาย รองประธาน

5. พล.ต. ปรีชา เทียมฉัตร์ ประชาสัมพันธ์

6. พล.ต.กรณ์พงศ์ ศุขะ กรรมการ

7. นายพรชัย ไกรทอง กรรมการ

8. นายตระการ เจียประเสริฐ กรรมการ

9. พ.ต.ท.อภิวุฒิ สงวนสุข กรรมการ

10. นายสมบูรณ์ ตะพานวงศ์ กรรมการ

11. นายสมโภชน์ กริบกระโทก กรรมการ

12. นายสุกิจ หาญดำรงกุล กรรมการ

13. นายยอดรัก ธรรมสโรช กรรมการ

14. นางสาวณัทภัสสร สนั่นไหว กรรมการ