ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิรักษ์โยธิน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

และจดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552

ริเริ่มการจัดตั้งโดย แกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 37 (1618)

โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่างและเครือข่ายธุรกิจให้การสนับสนุน

ความเป็นมาของมูลนิธิรักษ์โยธิน

ความเป็นมาของมูลนิธิรักษ์โยธิน

ความเป็นมาของมูลนิธิรักษ์โยธิน

ความเป็นมาของมูลนิธิรักษ์โยธิน