วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์
บำเพ็ญตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในสังคมทุกระดับ