แนวทางการดำเนินงาน

มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม อนุเคราะห์ สังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนา วิจัย ทดลอง กิจกรรมการศึกษา กีฬา ศาสนา วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย และการบำบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ โดยเริ่มกิจกรรมที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโครงการนำร่องก่อน ต่อเมื่อมูลนิธิเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นจะขยายกิจกรรมต่อไปในสังคมภาคส่วนอื่นๆ