header-form

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์โยธิน”

1

หลักการและเหตุผล

“มูลนิธิรักษ์โยธิน” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550-2551  โดยแกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 37 (1618) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ และ นายสมคิด เครือองอาจนุกูล ได้มีดำริร่วมกันในการที่จะจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้บุคคล ชุมชน หรือสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยังประโยชน์ต่อประชาคมโยธินบูรณะ จึงเริ่มต้นค้นหาข้อมูลเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของมูลนิธิการกุศลอื่นๆ จนกระทั่งในที่สุดได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิในนามของ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งการดำเนินการของมูลนิธิรักษ์โยธินที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้สนับสนุนตลอดมา นับเป็นเวลา 6 ปีเต็ม ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ในโอกาสที่มูลนิธิรักษ์โยธินจะมีอายุการจัดตั้งครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นี้ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์โยธินจึงได้ดำริที่จะจัดทำโครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์ โยธิน” ขึ้น เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันฉลองวันเกิดแบ่งปันน้ำใจด้วยการทำบุญเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่าแก่สังคม (รวมถึงประชาคมโยธินบูรณะ) อันจะนำมาซึ่งความสุขทางใจที่ของขวัญใดๆ ก็ไม่สามารถเทียบได้ ดังเช่นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ว่า “การที่คนเรามีอายุวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง โดยไม่ตายไปเสียก่อน ถือเป็นลาภอันประเสริฐ จึงควรยินดีและบำเพ็ญกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น”

ซึ่งในโอกาสอันดีนี้มูลนิธิรักษ์โยธินจะได้เป็นศูนย์กลางในการหลอมรวมความร่วมมือของบรรดาศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการแสดงพลังแห่งความสามัคคีและความกตัญญูกตเวที ด้วยการทำบุญวันเกิดและเป็นผู้ให้ ร่วมบริจาคสมทบกองทุนโครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” โดยเงินบริจาคที่ได้รับจะได้นำไปสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแสดงมุทิตาจิตเยี่ยมครูอาวุโสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนการสงเคราะห์ครูและศิษย์เก่าผู้ได้รับอุบัติภัย  รวมถึงเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาต่อมูลนิธิ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของประชาคมโยธินบูรณะ
2.    เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และสังคม
3.    เพื่อจัดหาเงินบริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิรักษ์โยธิน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

บัญชีรับบริจาค

rakyothin-acc-864-400a

ชื่อบัญชี: มูลนิธิรักษ์โยธิน

เลขที่บัญชีออมทรัพย์: 071-2-01909-4

ธนาคาร: ธนชาต สาขาเตาปูน

name1

name2 name3 name4

ใบปวารณาบริจาค

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “โครงการเติมบุญวันเกิดกับมูลนิธิรักษ์โยธิน” เพื่อสาธารณกุศลด้านการศึกษา ศาสนา และ สังคม สมทบกองทุนมูลนิธิรักษ์โยธินn
  ธนาคารธนชาต สาขาเตาปูน ชื่อบัญชี “มูลนิธิรักษ์โยธิน” เลขที่ 071-2-01909-4
 • แนบไฟล์หลักฐานการบริจาค ขนาดไม่เกิน 1 MB

 • แฟกซ์ใบโอนเงินไปที่โทรสารหมายเลข 02-951-8719 หรือ 02-913-0528
  หรือส่งหลักฐานใบโอนเงินไปที่ Email
  rakyothin@hotmail.com, rakyothin@gmail.com, pongthep112000@yahoo.com, somkid_kru@hotmail.com
 • สนง.มูลนิธิรักษ์โยธิน
  เลขที่ 108/108 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-6066

 • .................................................................................. ผู้รับบริจาค
  (ในนามมูลนิธิฯ)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  คุณพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ โทร. 081-914-7903
  คุณสมคิด เครือองอาจนุกูล โทร. 084-876-5899
  คุณพรชัย ไกรทอง โทร. 081-815-9880
  คุณเสริมศักดิ์ บุนนาค โทร. 081-243-4836
  คุณประเสริฐ คำแฝง โทร. 081-914-4807
  คุณธีรวัฒน์ ลอประเสริฐ โทร. 088-982-5197