ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของมูลนิธิ มูลนิธิรักษ์โยธิน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และจดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ริเริ่มการจัดตั้งโดย แกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 37 (1618) โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่างและเครือข่ายธุรกิจให้การสนับสนุน

แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม อนุเคราะห์ สังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนา วิจัย ทดลอง กิจกรรมการศึกษา กีฬา ศาสนา วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย และการบำบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ โดยเริ่มกิจกรรมที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโครงการนำร่องก่อน ต่อเมื่อมูลนิธิเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นจะขยายกิจกรรมต่อไปในสังคมภาคส่วนอื่นๆ

เข็มตราสัญลักษณ์มูลนิธิรักษ์โยธิน

ความหมายเข็มตราสัญลักษณ์มูลนิธิ รักษ์โยธิน ลักษณะ 1. เป็นเข็มกลัดประดับเสื้อ รูปวงรี ขนาดกว้าง 3 ซม. สูง 4 ซม. ทำด้วยโลหะ 2. พื้นเข็มกลัดเป็นสีงาช้าง วงรีเป็นสีทอง 2 วงคู่ 3. มีเพชรประดับโดยรอบระหว่างวงรีคู่จำนวน 52 เม็ด 4. ตราสัญลักษณ์มูลนิธิ เป็นรูปดอกบัวตูม กลีบดอกซ้อน 2 ชั้น ดอกบัวเป็นสีเขียวปีกแมลงทับ กลีบดอกบัวเป็นเส้นสีทองวางอยู่ตรงกลางวงรี 5. ชื่อมูลนิธิ “รักษ์โยธิน” วางอยู่ใต้ดอกบัว คำว่า “รักษ์” เป็นสีชมพู คำว่า “โยธิน” เป็นสีน้ำเงิน ความหมายขององค์ประกอบ 1. วงรี หมายถึง พลังแห่งความเชื่อมั่น เชื่อถือ และ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเอนกอนันต์ 2. พื้นเข็มกลัดใช้สีงาช้าง สื่อความถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณค่าเสมือนงาช้าง 3. เพชร 52 เม็ด เพชร คือ อัญมณีที่มีคุณค่าสูงสุด เปรียบประดุจกับการเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ บำเพ็ญตน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งมูลนิธิฯ จำนวน 52

กิจกรรมหลักของมูลนิธิ

กิจกรรมหลักของมูลนิธิ 1. ร่วมคิดร่วมปรึกษาวางแผนงานเพื่อส่งเสริมการทำความดีทุกรูปแบบ 2. มอบรางวัลสัตตบุษย์ “ทำดีมีคนเห็น” 3. เยียมครูอาวุโสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 4. สงเคราะห์ครูผู้ได้รับอุบัติภัย 5. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา กีฬา แก่เด็กนักเรียน 6. สร้างรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์หลวงปู่ทวด เพื่อเป็นพุทธบูชา 7. กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ

คณะกรรมการมูลนิธิ

รายนามกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์โยธิน 1. รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ ประธานกรรมการ 2. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก 3. นายสมคิด เครือองอาจนุกูล รองประธานกรรมการและเลขาธิการ 4. นายประเสริฐ ตันติวัชรประกาย รองประธาน 5. พล.ต. ปรีชา เทียมฉัตร์ ประชาสัมพันธ์ 6. พล.ต.กรณ์พงศ์ ศุขะ กรรมการ 7. นายพรชัย ไกรทอง กรรมการ 8. นายตระการ เจียประเสริฐ กรรมการ 9. พ.ต.ท.อภิวุฒิ สงวนสุข กรรมการ 10. นายสมบูรณ์ ตะพานวงศ์ กรรมการ 11. นายสมโภชน์ กริบกระโทก กรรมการ 12. นายสุกิจ หาญดำรงกุล กรรมการ 13. นายยอดรัก ธรรมสโรช กรรมการ 14. นางสาวณัทภัสสร สนั่นไหว กรรมการ

การบริจาคสมทบมูลนิธิ

การติดต่อบริจาคสนับสนุน หรือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ โทร. 0-2962-6066 แฟกซ์. 0-2962-6068 Email: multi_magic@hotmail.com หรือ pongthep112000@yahoo.com บัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี: มูลนิธิรักษ์โยธิน เลขที่บัญชีออมทรัพย์: 071-2-01909-4 ธนาคาร: ธนชาต สาขาเตาปูน