รางวัลเกียรติคุณ สัตตบุษย์

100 ปี คุณครูเฉลียว จำเริญมา

หนังสือ 100 ปี ครูเฉลียว จำเริญมา (ศิษย์เก่าทุกๆ ท่านควรมีควรอ่านครับ) จัดทำขึ้นในโอกาสที่ชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ จัดงานบูชาบูรพาจารย์ ฉลองอายุ 100 ปี ของท่านพร้อมมอบโล่เขิดชูเกียรติ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ เกียกกาย ในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2558 และทำบุญอภิวันท์ครู ที่วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 (มนธ.รักษ์โยธิน ขอขอบพระคุณชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะในฐานะเจ้าภาพ รวมทั้งองค์กรทุกๆส่วนที่สนับสนุนชมรมครูอาวุโสให้กิจกรรมสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้ให้มนธ.รักษ์โยธินได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและมีส่วนร่วมในครั้งนี้”)