โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับมูลนิธิรักษ์โยธิน

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับมูลนิธิรักษ์โยธิน

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” หลักการและเหตุผล “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550-2551  โดยแกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 37 (1618) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ และ นายสมคิด เครือองอาจนุกูล ได้มีดำริร่วมกันในการที่จะจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้บุคคล ชุมชน หรือสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยังประโยชน์ต่อประชาคมโยธินบูรณะ จึงเริ่มต้นค้นหาข้อมูลเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของมูลนิธิการกุศลอื่นๆ จนกระทั่งในที่สุดได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิในนามของ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งการดำเนินการของมูลนิธิรักษ์โยธินที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้สนับสนุนตลอดมา นับเป็นเวลา 6 ปีเต็ม ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในโอกาสที่มูลนิธิรักษ์โยธินจะมีอายุการจัดตั้งครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นี้ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์โยธินจึงได้ดำริที่จะจัดทำโครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์ โยธิน” ขึ้น เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันฉลองวันเกิดแบ่งปันน้ำใจด้วยการทำบุญเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่าแก่สังคม (รวมถึงประชาคมโยธินบูรณะ) อันจะนำมาซึ่งความสุขทางใจที่ของขวัญใดๆ ก็ไม่สามารถเทียบได้ ดังเช่นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่