Blog

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับมูลนิธิรักษ์โยธิน

โครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” หลักการและเหตุผล “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550-2551  โดยแกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 37 (1618) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ และ นายสมคิด เครือองอาจนุกูล ได้มีดำริร่วมกันในการที่จะจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้บุคคล ชุมชน หรือสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยังประโยชน์ต่อประชาคมโยธินบูรณะ จึงเริ่มต้นค้นหาข้อมูลเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของมูลนิธิการกุศลอื่นๆ จนกระทั่งในที่สุดได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิในนามของ “มูลนิธิรักษ์โยธิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งการดำเนินการของมูลนิธิรักษ์โยธินที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้สนับสนุนตลอดมา นับเป็นเวลา 6 ปีเต็ม ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในโอกาสที่มูลนิธิรักษ์โยธินจะมีอายุการจัดตั้งครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นี้ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์โยธินจึงได้ดำริที่จะจัดทำโครงการเติมบุญทุกวันเกิดกับ “มูลนิธิรักษ์ โยธิน” ขึ้น เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันฉลองวันเกิดแบ่งปันน้ำใจด้วยการทำบุญเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่าแก่สังคม (รวมถึงประชาคมโยธินบูรณะ) อันจะนำมาซึ่งความสุขทางใจที่ของขวัญใดๆ ก็ไม่สามารถเทียบได้ ดังเช่นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

100 ปี คุณครูเฉลียว จำเริญมา

หนังสือ 100 ปี ครูเฉลียว จำเริญมา (ศิษย์เก่าทุกๆ ท่านควรมีควรอ่านครับ) จัดทำขึ้นในโอกาสที่ชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ จัดงานบูชาบูรพาจารย์ ฉลองอายุ 100 ปี ของท่านพร้อมมอบโล่เขิดชูเกียรติ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ เกียกกาย ในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2558 และทำบุญอภิวันท์ครู ที่วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 (มนธ.รักษ์โยธิน ขอขอบพระคุณชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะในฐานะเจ้าภาพ รวมทั้งองค์กรทุกๆส่วนที่สนับสนุนชมรมครูอาวุโสให้กิจกรรมสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้ให้มนธ.รักษ์โยธินได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและมีส่วนร่วมในครั้งนี้”)  

ความเป็นมา

ความเป็นมาของมูลนิธิ มูลนิธิรักษ์โยธิน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และจดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ริเริ่มการจัดตั้งโดย แกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 37 (1618) โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่างและเครือข่ายธุรกิจให้การสนับสนุน